PRIVACYBELEID

Verklaring over de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de artikelen 13 en 14 van verordening (EU) 2016/679 (“AVG”) en het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 en wijzigingen daarvan (“Codice Privacy”).

Poltronesofà S.p.A. (“Verwerkingsverantwoordelijke” of “poltronesofà”) verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker (“gebruiker”) en/of van de koper van een poltronesofà-product (“klant”) die (i) op de website www.poltronesofa.com (“site”) surft, (ii) verzoeken verstuurt op de site via het contactformulier, of (iii) zich registreert in het gereserveerde gedeelte van de site.

Als verantwoordelijke voor de voornoemde verwerking stelt poltronesofà de gebruiker en de klant a.d.h.v. deze verklaring op de hoogte van de verwerkingsdoeleinden en -methoden met volledige inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is Poltronesofà S.p.A., met hoofdzetel te Via Lunga 16, 40053 Valsamoggia, in de gemeente Crespellano (BO) in Italië en met administratieve zetel te Via Raffaele Bendandi 14, 47122 Villanova di Forlì (FC) in Italië.

poltronesofà heeft een verantwoordelijke aangesteld voor de gegevensbescherming (“functionaris voor gegevensbescherming” of “DPO”). De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op het e-mailadres [email protected] voor informatie over gegevensverwerking.

2. TYPE VERWERKTE GEGEVENS EN VERZAMELMETHODEN

Dit zijn de types van door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkte gegevens en de bijbehorende verzamelmethoden:

2.1. Gegevens die rechtstreeks door de gebruiker en/of de klant worden verstrekt

De gebruiker en/of de klant kan gebruik maken van de specifieke hieronder vermelde functies die op de site ter beschikking worden gesteld.

2.1.1. Segment “Contact”

In het segment “Contact” zijn er verschillende formulieren waarbij aan de gebruiker en/of de klant bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder - maar niet beperkt tot - de naam, de achternaam en het e-mailadres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om bepaalde verzoeken van de gebruiker en/of de klant te kunnen inwilligen. Deze verzoeken kunnen op basis van het geselecteerde contactformulier over het volgende gaan:

- informatie over de levering, het onderhoud of de verzorging van aangekochte producten en/of in het algemeen informatie over een gedane aankoop in een verkooppunt;

- informatie over aanbiedingen die actief zijn in verkooppunten;

- suggesties om de site te verbeteren;

- meldingen van commercieel onroerend goed dat te huur of te koop staat.

2.1.2. Segment “Gereserveerd gedeelte”

Wanneer de gebruiker en/of de klant zich registreert in het gereserveerde gedeelte, worden bepaald persoonsgegevens gevraagd, waaronder - maar niet beperkt tot - de naam en achternaam, het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om inloggegevens te genereren waarmee de gebruiker en/of de klant in de toekomst in het gereserveerde gedeelte kan inloggen.

* * *

De velden van de formulieren van de voornoemde segmenten 2.1.1. en 2.1.2 moeten niet verplicht worden ingevuld. Desalniettemin kan de verwerkingsverantwoordelijke het betreffende verzoek niet behandelen als de velden met een asterisk (*) niet zijn ingevuld.

2.2. Navigatiegegevens

De informaticasystemen en softwareprocedures die instaan voor de werking van de site verzamelen tijdens hun gewone werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van communicatieprotocollen op het internet.

Het betreft gegevens die niet verzameld zijn om aan geïdentificeerde personen te worden gekoppeld maar die het vanwege hun aard mogelijk maken om gebruikers te identificeren.

Tot deze gegevenscategorie behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers waarmee de gebruikers de site bezoeken, de URI-identificatiecodes (Uniform Resource Identifiers) van de gevraagde gegevens, het tijdstip van het verzoek, de methode waarmee het verzoek naar de server wordt gestuurd, de grootte van het ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server voorstelt (geslaagd, fout) en andere parameters met betrekking op het bestuurssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de site te verzamelen en om de juiste werking ervan te controleren. Nadat ze zijn verwerkt, worden ze meteen verwijderd.

2.3. Gegevens over de locatie van de gebruiker en/of de klant

Via de functie “positie vaststellen” in het segment “Winkels” en mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker en/of de klant, verwerkt de site de gegevens in verband met hun locatie om de dienst te verlenen waarbij op de kaart de dichtstbijzijnde winkels worden aangeduid.

2.4. Cookies

De cookies verzamelen gegevens waaronder informatie waarmee de identiteit van de betrokkene mogelijk kan worden achterhaald. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens aan de hand van cookies kunt u het bijbehorende beleid raadplegen via de volgende link.

3. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING - BEWAARTERMIJN

De verwerking van de persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de hierna aangegeven doeleinden gebeurt via IT-instrumenten waarvan de logica uitsluitend verband houdt met de doeleinden zelf, en ook op een manier dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zelf in overeenkomst met de wet worden gegarandeerd.

3.1. Om te reageren op verzoeken die de verwerkingsverantwoordelijke krijgt in de vorm van in het segment “Contact” van de site ingevulde formulieren.

De rechtsgrondslag van deze verwerking is het uitvoeren van contractuele verplichtingen en het afhandelen van verzoeken van de betrokkene.

De bewaartermijn van deze gegevens komt overeen met de tijdsperiode die nodig is om het verzoek af te handelen. Deze bewaartermijn kan langer zijn als de belanghebbende ook betrokken is bij een andere specifieke verwerking.

3.2. Om de klant die zich in het gereserveerde gedeelte heeft geregistreerd in staat te stellen gebruik te maken van de diensten die op de site beschikbaar zijn en te maken hebben met het product dat is aangekocht in een verkooppunt van poltronesofà.

De klant kan met name de garantie van het aangekochte product downloaden, eerdere aankopen weergeven en de orderverwerkingsprocedure opvolgen (bijvoorbeeld het leverproces opvolgen van orders die worden verwerkt, of informatie en bijstand vragen).

De rechtsgrondslag van deze verwerking is het uitvoeren van een contract waarvan de betrokkene deel uitmaakt.

De bewaartermijn van deze gegevens is 10 jaar vanaf de leverdatum van het aangekochte product.

3.3. Voor marketings- en profileringsdoeleinden: mits toestemming van de gebruiker en/of de klant kan poltronesofà aanbiedingen, commerciële of reclameboodschappen over zijn eigen producten, diensten of evenementen versturen. Deze boodschappen kunnen ook gebaseerd zijn op de profilering van de gebruiker en/of de klant a.d.h.v. aangemaakte individuele profielen en/of groepsprofielen voor boodschappen die gepersonaliseerd zijn en aansluiten bij zijn of haar interesses. Hierbij kunnen de verwerkte gegevens gebruikt worden om informatie te verzamelen over de voorkeuren, gewoontes en levensstijl van de gebruiker en/of de klant, en ook de details van de gedane aankopen.

Een van de marketingactiviteiten is mogelijk ook het uitvoeren van marktonderzoek en enquêtes om de tevredenheid bij de gebruiker en/of de klant te meten. Dit kan ook gebeuren voor statistische analyses, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van anonieme gegevens die in geaggregeerde vorm zijn geordend.

Voor het versturen van nieuwsbrieven, marketingboodschappen en/of gepersonaliseerde aanbiedingen kan poltronesofà gebruik maken van kanalen zoals e-mail, telefoongesprekken door telefonisten, sms’en, mms’en, chats, instant messaging, sociale media en traditionele post. Ook uitnodigingen voor georganiseerde evenementen kunnen via deze kanalen worden verstuurd.

De rechtsgrondslag van deze verwerking is de toestemming van de betrokkene. Op eender welk moment kan de gebruiker en/of de klant zijn of haar toestemming intrekken via de toets “unsubscribe” of “uitschrijven” onderaan de ontvangen boodschappen, of via een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke.

De bewaartermijn van deze gegevens loopt tot de gebruiker en/of de klant zijn of haar toestemming intrekt.

3.4. Soft Opt-in: poltronesofà kan via e-mail promoties, commerciële of reclameboodschappen versturen met aanbiedingen in verband met producten en diensten die lijken op degene die de klant heeft gekocht, tenzij hij of zij heeft aangegeven deze boodschappen niet te willen ontvangen, wat hij of zij op eender welk moment kan doen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, waarvoor er geen instemming van de klant nodig is, is bepaald door artikel 130, lid 4, van de Codice Privacy, op voorwaarde dat het om boodschappen gaat over producten of diensten die lijken op degene die de klant heeft gekocht en dat hij of zij - na naar behoren te zijn geïnformeerd - niet onmiddellijk of na ontvangst van latere boodschappen heeft aangegeven dat zijn of haar e-mailadres voor dit doeleinde niet mag worden gebruikt.

De bewaartermijn van deze gegevens loopt in de regel tot de klant zijn of haar toestemming intrekt.

3.5. Om de locatie van de gebruiker en/of de klant te detecteren, mits zijn of haar toestemming, om op de kaart de dichtstbijzijnde verkooppunten aan te geven.

De rechtsgrondslag van deze verwerking is de toestemming van de betrokkene. De bewaartermijn van deze gegevens loopt in de regel tot de gebruiker en/of de klant zijn of haar toestemming intrekt. De gebruiker en/of de klant kan op eender welk moment - ook tijdelijk - de optie geolokalisatie uitschakelen via de instellingen van de browser of via de instellingen van het gebruikte toestel.

3.6. Om strafbare feiten of schendingen van rechten (ook van derden), computergerelateerde criminaliteit of misdaden die m.b.h. telematicanetwerken zijn begaan, te voorkomen of te vervolgen.

De rechtsgrondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van poltronesofà als verwerkingsverantwoordelijke. De bewaartermijn van de gegevens is gelijk aan de tijd die redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten van poltronesofà te laten gelden vanaf het moment dat het bedrijf het strafbaar feit of de mogelijke opdracht ertoe ontdekt.

4. DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De gebruiker en/of de klant kan zich tot poltronesofà richten (met behulp van de hierboven vermelde contactgegevens of door een e-mail te sturen naar [email protected]) om de in de artikels 15 e.v. van de AVG bedoelde rechten uit te oefenen, waaronder met name: i) inzage vragen van de eigen persoonsgegevens, ii) op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de gegevens zelf, iii) gegevensrectificatie vragen, iv) gegevenswissing vragen, v) bezwaar maken tegen de verwerking, vi) de overdraagbaarheid van de eigen gegevens vragen, en ook vii) vragen om beperking van de verwerking in de in artikel 18 van de AVG vastgestelde gevallen.

In elk geval kan de gebruiker en/of de klant klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij of zij vindt dat zijn of haar rechten zijn of worden geschonden met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

5. DELEN EN ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens van de gebruikers en/of klanten kunnen worden gedeeld door de verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden die zijn beschreven in het voorafgaande hoofdstuk 3, met de hieronder vermelde derden.

5.1. Andere vennootschappen van de groep poltronesofà.

5.2. Entiteiten die in de hoedanigheid van “verwerkers” ervan kennis kunnen nemen: de persoonsgegevens van de gebruiker en/of de klant kunnen worden overgedragen aan derden, aan wie de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten en activiteiten toevertrouwt en die werken als verwerker volgens overeenkomsten conform artikel 28 van de AVG. Deze entiteiten krijgen alleen persoonsgegevens in hun bezit die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun functies en zij mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om deze diensten uit naam van poltronesofà uit te voeren of om aan de wetgeving te voldoen. De geüpdatete lijst van externe aanbieders, die dienst doen als verwerkers volgens de bepalingen van artikel 28 van de AVG, is beschikbaar via verzoek aan [email protected].

5.3. Gerechten en bestuursorganen: wanneer het toegestaan of vereist is bij wet, kan poltronesofà de gegevens delen die door het gerecht, een bestuursorgaan of een overheidsinstantie opgevraagd zijn om de rechten van poltronesofà of derden te beschermen of te laten gelden, of om gevolg te geven aan wettelijke verplichtingen.

6. WAAR WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT - GEGEVENSOVERDRACHT

De persoonsgegevens van de gebruiker en/of de klant worden verwerkt door poltronesofà in Italië.

De voornoemde persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt in andere landen van de Europese Unie door aanbieders van poltronesofà waaraan de gegevens zijn overgedragen als verwerkers overeenkomstig het artikel 28 van de AVG, en ook door aanbieders die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

poltronesofà verzekert in elk geval dat de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker en/of de klant door deze aanbieders wordt uitgevoerd conform de AVG.

7. WIJZIGINGEN VAN DE VERKLARING

Deze verklaring kan af en toe worden gewijzigd om wijzigingen op het vlak van wetgeving en/of technologie en wijzigingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van de gegevens aan te brengen of om poltronesofà de kans te geven nieuwe functies aan de site toe te voegen. Bij grote wijzigingen, die concrete gevolgen kunnen hebben voor de gebruikers en/of de klanten, zal de verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker en de klant hiervan op de hoogte brengen op een wijze die de verantwoordelijke geschikt acht. De gebruiker en/of de klant wordt uitgenodigd om de site regelmatig te raadplegen om eventuele updates te controleren. De wijzigingen die eventueel worden aangebracht zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd en door na de publicatie op de site te surfen en de functies op de site te gebruiken, stemt u met deze wijzigingen in.

Laatste update 14.07.2023

;